" K zachování svobody je nezbytné, aby lidé vždy měli zbraně, a také aby se učili, zejména v mládí, jak je používat..." (Richard Henry Lee)

Obchodní podmínky

obchodní společnosti

Guns4U, spol. s r.o.

se sídlem Hojerova 1468/4, 664 34 Kuřim

IČO: 17542081

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 130467

pro prodej zboží prostřednictvím e-shopu na internetové adrese https://guns4u.cz 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti: Guns4U, spol. s r.o. se sídlem Hojerova 1468/4, 664 34 Kuřim, IČO 17542081,  zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 130467 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu (e-shopu) prodávajícího. E-shop je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://c....cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Tyto obchodní podmínky se vztahují na smluvní vztah se spotřebiteli. Spotřebitel je ten, kdo uzavírá smlouvu s prodávajícím mimo svoji podnikatelskou činnost nebo samostatný výkon povolání.

1.3. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (podnikatelem). Podnikatel je osoba, která vykonává samostatnou výdělečnou činnost a uzavírá kupní či jinou smlouvu v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní, nebo obdobnou činností, také osoba, která jedná jménem právnické osoby či podnikatele, nebo na jejich účet.  

1.4. Obchodní vztah se spotřebitelem se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. V případě prodeje zboží a poskytování služeb chráněných zvláštním zájmem, se bude obchodní vztah se spotřebitelem řídit speciálním předpisem (např. Zákon o zbraních).

1.5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1.6. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce našeho e-shopu může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu může kupující objednávat zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to e-shop umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží i bez registrace přímo z e-shopu.

2.2. V případě nákupu zboží nebo služeb chráněných zvláštním zájmem, je registrace kupujícího povinná.

2.3. Při registraci v našem e-shopu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Má se za to, že údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou správné.

2.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných pro přístup do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu jiné osobě.

2.5. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit uživatelský účet, a to v případě, že kupující svůj uživatelský účet déle než jeden rok nevyužívá, nebo v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo z těchto obchodních podmínek.

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. E-shop obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za na vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2. E-shop obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v e-shopu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území ČR.

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na stránkách e-shopu,  případně prostřednictvím svého uživatelského účtu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

- objednávaném zboží, které kupující vložil do elektronického nákupního košíku,

- způsobu úhrady kupní ceny zboží, 

- údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží 

- informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako „objednávka“).

3.4. Objednání zboží je možné též prostřednictvím elektronické pošty.

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu má kupující možnost zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, při této kontrole má kupující možnost zjistit a opravovit chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Má se za to, že údaje uvedené kupujícím v objednávce jsou správné. Prodávající po obdržení objednávky potvrdí kupujícímu přijetí objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy, přílohou potvrzení je odkaz na aktuální obchodní podmínky prodávajícího.

3.6. Adresa elektronické pošty kupujícího uvedená v uživatelském účtu či v objednávce je elektronická adresa kupujícího (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.7. Prodávající má právo požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká potvrzením přijaté objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. 

3.9. Pro případ, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu a její akceptací. Potvrzení kupující zašle na emailovou adresu prodávajícího uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

3.10. Kupující má právo zrušit objednávku, dokud mu prodávající nedoručí oznámení o přijetí objednávky. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo uvedené v těchto obchodních podmínkách, nebo na e-mail prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

3.11. Prodávající má právo zrušit objednávku v případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání. V tomto případě není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že prodávající kupujícímu již zaslal automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající v tomto případě bude informovat kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu kupujícího pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu a její akceptací.

3.12. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující ze svého.

3.13. Veškeré prezentované zboží umístěné v našem e-shopu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

4. CENA ZBOŽÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY a dodání zboží

4.1. Informace o zboží a službách a jejich rozsahu jsou uvedeny v katalogu /nabídce/ e-shopu a v samostatném ceníku služeb a jsou uvedeny včetně DPH. Prezentace zboží a služeb uvedená v katalogu /nabídce/ e-shopu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží. Součástí ceny, není-li uvedeno jinak, nejsou související poplatky a náklady, jako náklady na doručení, balné, úprava zboží, správní poplatky, atp. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v nabídce e-shopu. Prodávající se s kupujícím může dohodnout na individuálních cenách.

4.2. V e-shopu jsou uvedeny informace o nákladech spojených s balením, dodáním zboží a služeb, úpravou zboží. Tyto náklady platí pouze pro doručování v rámci území ČR.

4.3. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese provozovny;

- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

- bezhotovostně převodem (v CZK, EUR, USD) na příslušný účet prodávajícího uvedený v kontaktech; 

 

- bezhotovostně platební kartou;

- prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

4.4. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.5. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení těchto obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem. Prodávající může požadovat zaplacení zálohy až do výše 100% kupní ceny v případě, že:

- má prodávající na základě smlouvy provést úpravy zboží, 

- kupující provede objednávku v množství a ceně více než je obvyklé, 

- je to nutné z důvodu ochrany ekonomických zájmů prodávajícího.

4.6. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.7. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.8. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.9. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.10. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.11. Prodávající si vyhrazuje právo změny ceny zboží či služby v případech změny měnových kurzů, nebo při zásadních změnách dodavatelských podmínek. Prodávající v takovém případě informovuje bez zbytečného odkladu o těchto skutečnostech kupujícího, který má v tomto případě právo na odstoupení od smlouvy. Pokud kupující odstoupí od smlouvy dle předešlé věty, není prodávající oprávněn po kupujícím požadovat žádné jiné úhrady než cenu již dodaného zboží nebo provedených služeb.

4.12. Zboží je kupujícímu dodáno zasláním na adresu a způsobem zvoleným v objednávce, nebo kupující zboží převezme osobně v provozovně prodávajícího. Volbu způsobu dodání provede kupující v průběhu objednávání zboží, způsob dodání přitom může být po vzájemné dohodě změněna, a to pouze před dodáním. Změna způsobu dodání může mít za následek změnu ceny za dodání a balné.

4.13. Kupující může s prodávajícím dohodnout jiný způsob dopravy než ten, který nabízí prodávající. V případě, že je způsob dopravy dohodnut dle předchozí věty na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.14. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

4.15. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.16. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad je neprodleně oznámit přepravci. V případě porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky není kupující povinen zásilku od přepravce převzít.

4.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Toto ustanovení se nepoužije u zboží, k jehož zakoupení je nutné prokázat způsobilost k právnímu jednání, výši dosaženého věku 18, resp. 21 let, příp. držení nezbytných oprávnění (zbrojní licence příslušné skupiny, zbrojní průkaz příslušné skupiny, nákupní povolení či výjimka od Policie ČR dle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu). Po prokázání oprávněnosti k nákupu zboží a zaplacením jeho celé kupní ceny nabývá kupující vlastnictví ke zboží. Rozhodným dnem k prokázání způsobilosti k právnímu jednání, výši dosaženého věku, příp. k držení nezbytných oprávnění, je den fyzického předání zboží.

4.2. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

4.3. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

5. Odstoupení od kupní smlouvy 

5.1. Kupující, který uzavřel smlouvu jako spotřebitel, má právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. V této lhůtě musí kupující prodávajícímu alespoň odeslat prohlášení o odstoupení.

5.2. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

5.3. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy v případě již poskytnuté služby, pokud prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že nemá právo na odstoupení od smlouvy a kupující s tím souhlasil.

5.4. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy v případech uvedených v ust. § 1837 občanského zákoníku:

- při dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na pohybech finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, 

- při dodávce zboží, které bylo upraveno podle zadání kupujícího, 

- při dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, 

- při dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud kupující porušil jejich původní obal, 

- při dodávce tiskovin jakéhokoliv typu (noviny, periodika, časopisy, knihy), 

- při dodání digitálního obsahu. 

5.5. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. 

5.6. Kupující nese náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od vrácení zboží, kupní cenu, vyjma ceny za služby a případné správní poplatky u zboží chráněného zvláštním zájmem, které již prodávající zaplatil. Náklady na dopravu vrátí v maximálně takové výši, jako je nejlevnější prodávajícím nabízená doprava.

5.8. Zboží vrátí kupující prodávajícímu nepoužité, nepoškozené, neopotřebené, neznečištěné a v původním obalu se vším původním příslušenstvím. 

5.9. Kupující není oprávněn posílat zboží na dobírku. V takovém případě nebude zásilka prodávajícím přijata a bude považována, jako by ji kupující neodeslal.

5.10. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.11. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající neprodleně informuje kupujícího prostřednictvím emailové adresy kupujícího a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, případně další poplatky u zboží a služeb chráněných zvláštním zájmem, které nebyl povinen zaplatit.

 

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ust. § 1914 až 1925, ust. § 2099 až 2117 a ust. § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3. Ustanovení uvedená v čl. 6.2 těchto obchodních podmínek se nepoužijí:

- u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu na zboží, pro kterou byla nižší cena ujednána, 

- na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, 

- na vady zboží způsobené nesprávným použitím nebo jeho nevhodným skladováním,

- u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím.

6.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, tedy záruční doba činí 24 měsíců ode dne převzetí zboží, nebo služby v případě, že kupujícím je spotřebitel.

6.5. Právo uplatnit právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

6.6. Je-li výrobcem dodáván záruční list, potvrdí prodávající tento záruční list kupujícímu v den prodeje. Není-li výrobcem dodáván záruční list, považuje se za něj faktura - daňový doklad.

6.7. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla. 

6.8. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@guns4u.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

7.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

7.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

7.5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a u prodeje zboží a poskytování služeb chráněné zvláštním zájmem za základě zbrojní licence číslo ZL 003309. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

7.6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 

9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

9.1. Kupující souhlasí ve smyslu ust. § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

9.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

10. DORUČOVÁNÍ

10.1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty. Pokud probíhá komunikace telefonicky, je nutné si potvrdit výsledky písemně.

10.2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu info@guns4u.cz. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na elektronickou adresu kupujícího.

 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. 

11.2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

11.3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Uzavřené smlouvy se řídí obchodními podmínkami platnými v době uzavření smlouvy v případě, že to neodporuje platným právním předpisům v době dodání zboží, nebo služeb.

11.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

11.5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Brno, 603 00, Hlinky 138/27, adresa elektronické pošty info@guns4u.cz, telefon +420 603 410 479.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 01.02.2023. 

Zpět do obchodu