" K zachování svobody je nezbytné, aby lidé vždy měli zbraně, a také aby se učili, zejména v mládí, jak je používat..." (Richard Henry Lee)

Podmínky ochrany osobních údajů

Splnění informační povinnosti v souladu s čl. 13 GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES – dále jen „Obecné nařízení“) = INFORMACE O TOM, JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE A INFORMACE O VAŠICH PRÁVECH. 

Chceme být vašim důvěryhodným a transparentním partnerem, proto s osobními údaji neobchodujeme. Při zpracování osobních údajů uplatňujeme postupy a mechanismy zabezpečení, které minimalizují možnost jejich zneužití, zabezpečení a ochrana osobních údajů jsou našimi klíčovými prioritami.

 

Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů je:

Guns4U, spol. s r.o. 

se sídlem Hojerova 1468/4, 664 34 Kuřim

IČO 17542081

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 130467

datová schránka: 84rxjec

 

(dále jen „Správce“)

 

Kontaktní údaje Správce jsou následující:

adresa pro doručování: 

Guns4U, spol. s r.o., Hlinky 138/27, 603 00 Brno

adresa elektronické pošty: info@guns4u.cz

telefonní kontakt: +420 603 410 479

datová schránka: 84rxjec

 

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Pro jaké účely Vaše osobní údaje zpracováváme a jak dlouho je uchováváme

 

A. Pro marketingové účely – přímý marketing

Pro přímý marketing zpracováváme Vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu, kdy Vám můžeme nabídnout naše další služby nebo zboží.

 

B. Pro účely Vašeho nákupu našich služeb a našeho zboží

Při objednávce našich služeb prostřednictvím příslušného formuláře, který je Vám k dispozici na e-shopu http://www.guns4u.cz evidujeme Vaše osobní údaje, které osobně zadáte do objednávkového formuláře.

Při objednávce našeho zboží nebo služeb prostřednictvím zaslané objednávky na email, který je Vám k dispozici na našem e-shopu http://www.guns4u.cz evidujeme Vaše osobní údaje, které osobně zadáte do emailové objednávky.

 

Jedná se o tyto Vaše osobní údaje:

Při objednávkách zboží a služeb: jméno a příjmení, adresa, kontaktní údaje – telefon, email.

Při objednávkách zboží podléhajícího zvláštnímu režimu (dle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních): jméno a příjmení, adresa, kontaktní údaje – telefon, email, číslo zbrojního průkazu, případně číslo zbrojní licence.

V případě, že za naše služby platíte bankovním převodem, budeme zpracovávat rovněž číslo bankovního účtu, ze kterého Vaše platba přišla.

 

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě těchto právních titulů:

  1. A) Plnění smlouvy (splnění závazku z kupní smlouvy, z příkazní smlouvy, ze smlouvy o úschově), 
  2. B) Právní povinnost (účetní a daňová evidence),
  3. C) Oprávněný zájem (přímý marketing).

 

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je: 

  • - přijímání a vyřizování objednávek našich služeb a našeho zboží, 
  • - realizace závazku ze smlouvy, 
  • - archivace v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
  • - účetní a daňová evidence.

 

Jak dlouho budeme uchovávat Vaše osobní údaje:

Vaše osobní údaje, jakožto odběratelů (zákazníků), budeme zpracovávat dle zákona č. 235/2004 Sb o DPH, tedy 10 let od konce toho kterého zdaňovacího období.

 

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Pokud jako Správce zpracováváme Vaše osobní údaje, máte vůči nám tato práva:

1) Právo na přístup k osobním údajům: Po dobu zpracování Vašich osobních údajů můžete požadovat informace o tomto zpracování, tedy si od nás můžete vyžádat, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a z jakých důvodů.

2) Právo na opravu osobních údajů: Máte právo požádat o opravu neúplných či nesprávných osobních údajů, které se Vás týkají.

3) Právo na výmaz: Máte právo kdykoliv požadovat Správce o výmaz Vašich osobních údajů, zejména v případech, kdy tyto údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.

4) Právo na omezení zpracování: Máte právo nás kdykoliv požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů, je-li přesnost nebo zákonnost jejich zpracování sporná.

5) Právo na přenositelnost osobních údajů: Vaše osobní údaje zpracovávané elektronicky na základě Vašeho souhlasu či na základě právního titulu plnění smlouvy, mohou být na Vaši žádost přeneseny jinému správci.

6) Právo odvolat souhlas: Máte právo kdykoliv odvolat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů. 

7) Právo vznést námitku proti zpracování: V případech, kdy zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování.

8) Právo podat stížnost u dozorového úřadu: V případě, že se domníváte, že je zpracováním Vašich osobních údajů porušeno některé ustanovení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, máte právo podat stížnost u Dozorového úřadu, přičemž není omezeno ani Vaše právo na soudní ochranu. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), IČO: 70837627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

Jednotlivá práva můžete uplatnit listinnou či elektronickou formou adresovanou Správci, která musí obsahovat Vaši jasnou identifikaci a Váš požadavek. V případě elektronického podání musí být tento požadavek zaslán z Vámi registrované emailové adresy (emailové adresy uvedené v objednávkovém formuláři).

 

Ochrana a zabezpečení vašich údajů

Při zpracování osobních údajů uplatňujeme postupy, mechanismy, organizační a technická opatření, které zamezují neoprávněnému zpracování. Zabezpečení a ochrana osobních údajů jsou našimi klíčovými prioritami. Osobní data jsou chráněna v maximální možné míře pomocí technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje, a míře rizika zneužití.

Pro zpracování osobních údajů užíváme elektronické a manuální prostředky zpracování.

Všechny údaje jsou zpracovávány výhradně na území Evropské unie, nebudou předány do třetí země mimo území Evropské unie.

Přijali jsme tedy a udržujeme taková technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo nechtěné zničení, pozměnění a přeposílání Vašich osobních údajů, až po vymazání Vašich osobních údajů po vypršení souhlasu, nebo doby zpracování Vašich osobních údajů nutných pro splnění smlouvy, případně splnění právní povinnosti, která plyne ze zákona.

 

Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny

Osobní údaje, které zpracováváme jako Správce, můžeme zpřístupňovat výhradně vlastním zaměstnancům a dále zpracovatelům, kteří vykonávají:

a) externí daňové poradenství, zpracování účetnictví, archivnictví, právní služby;

b) služby správy informačních technologií nutných k provozu naší výpočetní techniky a provozu

webových stránek;

c) provozovatel e-shopového systému Guns4U, spol. s r.o.

d) doručovatelské služby

 

Zpracovatelé zpracovávají Vaše osobní údaje na základě plnění zpracovatelské smlouvy uzavřené s námi v postavení Správce, v této smlouvě se zpracovatelé zavazují k dodržování ochrany Vašich osobních údajů v souladu s Obecným nařízením a technické, organizační schopnosti toto zabezpečit v odpovídajícím rozsahu.

Jiným subjektům, je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.

Naši zaměstnanci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o Vašich osobních údajích a o našich bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů.

  

V Brně dne 01.02.2023

Zpět do obchodu