" K zachování svobody je nezbytné, aby lidé vždy měli zbraně, a také aby se učili, zejména v mládí, jak je používat..." (Richard Henry Lee)

Příkazní smlouva

Osoba uvedená v objednávce, viz bod II. této smlouvy (dále jen „kupující“)

jako příkazce

a

 

Guns4U, spol. s r.o.

se sídlem Hojerova 1468/4, 664 34 Kuřim

IČO: 17542081

jako příkazník

 

uzavírají tuto

 

PŘÍKAZNÍ SMLOUVU

dle § 2430 a násl. občanského zákoníku

 

I.

Příkazce má zájem získat službou příkazníka zbraň ze zahraničí (její hlavní část, adaptér, výměnou hlaveň, případně jinou část dle učiněné objednávky – dále jen „zbraň“), příkazník se zavazuje pro příkazce zajistit potřebná povolení k dovozu zbraně a zajistit dovoz zbraně a její registraci v ČR tak, aby mohl příkazci /kupujícímu/ dovezenou zbraň předat. Příkazce pro příkazníka zajistí buď jen samotnou službu dovozu zbraně, případně i službu nákupu od prodávajícího a následnou službu dovozu zbraně.

Příkazník je k výše popsané činnosti oprávněn na základě zbrojní licence č. ZL003309.

 

II.

Příkazce tímto uděluje příkazníkovi příkaz obstarat příkazci službu uvedenou v čl.I této smlouvy, specifikovanou v objednávce prostřednictvím internetového obchodu www.guns4u.cz, kdy příkazce jakožto kupující provede objednávku dovozu či nákupu zbraně a v objednávce uvede všechny informace potřebné k uzavření této smlouvy.

Potvrzením objednávky ze strany příkazníka se považuje smlouva za uzavřenou, se všemi právy a povinnostmi obou smluvních stran a je-li s plněním smlouvy spojena povinnost příkazce jakožto kupujícího zaplatit dohodnutou částku, např. složit kupní cenu zbraně jako záruku dalšího plnění, plní příkazník své povinnosti až po zaplacení celé dohodnuté částky.

Příkazník se tímto zavazuje pro příkazce obstarat službu uvedenou v čl.I této smlouvy.

 

III.

Příkazník se zavazuje plnit příkaz poctivě a pečlivě podle svých schopností.

Před uzavřením této smlouvy byly příkazníkovi příkazcem uděleny pokyny za účelem splnění příkazu. Od těchto pokynů se může příkazník odchýlit pouze tehdy, pokud by to bylo nezbytné v zájmu příkazce a pokud by nemohl včas obdržet příkazcův souhlas.

 

IV.

Pokud je předmětem smlouvy dovoz zbraně, zavazuje se příkazník zajistit:

 1. a) povolení k trvalému vývozu v zemi, kde je zbraň umístěna, 
 2. b) povolení k trvalému dovozu zbraně do ČR, 
 3. c) dopravu do ČR,
 4. d) registraci v ČR.

Za výše uvedené služby ad a) až d) náleží příkazníkovi odměna, která zahrnuje veškeré náklady na realizaci této služby, včetně správních poplatků za vydání povolení.

Sjednaná odměna nezahrnuje cenu dopravy v rámci cílové země od prodejce k vývozci, kterého určí příkazník, a nezahrnuje další náklady dané platnými právními předpisy, jako např.daně, cla a licenční poplatky, pokud jsou hrazeny (např.při dovozu ze zemí mimo EU).

Pokud je předmětem smlouvy kromě služby dovozu zbraně i služba nákupu zbraně, zavazuje se příkazník zajistit dopravu v rámci cílové země na náklady kupujícího/příkazce.

 

V.

Příkazník je povinen příkazce na jeho žádost informovat o průběhu plnění příkazu.

 

VI.

Příkazník prohlašuje, že mu byly příkazcem poskytnuty všechny písemné podklady potřebné ke splnění příkazu.

 

VII.

Cena za službu nákup nebo dovoz zbraně je stanovena v závislosti na zemi původu zbraně a je uvedena v ceníku služeb uveřejněném na adrese www.guns4u.cz. Cena je splatná nejpozději v den převzetí zbraně kupujícím. Pokud nedojde k realizaci nákupu nebo dovozu zbraně, je příkazník oprávněn si účtovat jednorázový poplatek ve výši 200,- Kč, nedohodnou-li se smluvní strany jinak při uzavření smlouvy.

Cena za zbraň a doprava v rámci zdrojové země od prodejce k licencovanému vývozci je splatná předem na účet příkazníka. Platba dle tohoto ustanovení se považuje za jistinu, hrazenou na zvláštní účet určený pro úhradu jistin. Úschova je bezplatná a příkazník není oprávněn využít uschované prostředky k jinému účelu, než stanoví tato smlouva. Nevyužité prostředky příkazník vrací vždy na účet kupujícího, ze kterého prostředky poslal, a to nejpozději do 5 pracovních dnů, od data, kdy příkazníkovi povinnost vznikla.

 

Kurzové riziko

Příkazník /kupující/ hradí jistinu za zbraň a dopravu v Kč na účet 2902545105/2010 a pro přepočet použije kurz ČNB pro měnu, ve které se zbraň a doprava bude hradit, platný v den převodu, nebo v EUR na účet 2102328372/2010 (CZ7320100000002102328372), nebo v USD na na účet 2502328371/2010 (CZ8220100000002502328371). V případě platby na účet vedený v EUR nebo USD, bude případné vrácení provedeno v této měně.

Příkazce hradí zbraň a dopravu v zahraniční měně, přepočtené dle aktuálního kurzu devizy prodej FIO banky vyhlášeného v den platby.

Kurzové riziko jde na vrub příkazce /kupujícího/, a ten je povinen na základě vyúčtování příkazníka případný rozdíl oproti složené jistině doplatit, nejpozději v den předání zbraně.

Pokud by změna kurzu znamenala zvýšení ceny v Kč oproti dohodnuté částce o více než 10%, příkazník kontaktuje příkazce /kupujícího/ se žádostí o další pokyny k platbě. V případě, že se příkazce /kupující/ rozhodne pro zrušení transakce, hradí veškeré náklady spojené s jejím zrušením (stornopoplatky spojené s odstoupením z aukce, náklady na zrušení dopravy atp), příkazník je oprávněn za svoje služby účtovat úhradu účelně vynaložených nákladů.

 

VIII.

V závislosti na tom, zda bude příkazník pro příkazce obstarávat službu dovoz zbraně nebo dovoz a nákup zbraně, bude smluvní vztah mezi příkazcem a příkazníkem probíhat následovně:

 

 1. 1) V případě zprostředkování koupě zbraně s pevnou kupní cenou:

Příkazce /kupující/ do objednávky uvede kontakt na prodávajícího, předmět koupě, dohodnutou kupní cenu, náklady na vnitrostátní dopravu, případně jiné podmínky, které jsou důležité pro realizaci úspěšného zprostředkování nákupu.

Příkazník potvrdí objednávku a zašle číslo účtu pro zaplacení kupní ceny a nákladů na vnitrostátní dopravu.

Příkazce /kupující/ uhradí cenu zbraně a cenu na vnitrostátní dopravu na účet příkazníka. Následně příkazník zaplatí prodávajícímu kupní cenu zbraně a náklady na vnitrostátní dopravu a sdělí mu adresu vývozce v dané zemi, kam bude zbraň doručována. Současně průběžně informuje kupujícího o stavu transakce.

Po uskutečnění výše popsané transakce zašle příkazník příkazci /kupujícímu/ vyúčtování plateb, doloženou výpisy z účtu.

Zbraň se pro účely dovozu z dané země do ČR stává majetkem příkazníka, který je majitelem zbrojní licence č. ZL003309.

 

 1. 2) V případě zprostředkování koupě zbraně bez znalosti výsledné kupní ceny = účast v aukci nebo dražbě

Příkazce /kupující/ do objednávky uvede webovou adresu aukce či dražby, předmět koupě, maximální možnou výši příhozu a náklady na vnitrostátní dopravu, případně jiné podmínky, které jsou důležité pro realizaci úspěšného nákupu.

Příkazník potvrdí objednávku a zašle číslo účtu pro zaplacení jistiny na maximální výši příhozu a nákladů na vnitrostátní dopravu.

Příkazce /kupující/ uhradí cenu za maximální výši příhozu a nákladů na vnitrostátní dopravu na účet příkazníka. Následně příkazník zahájí svým jménem účast na aukci. Nejpozději 24 hodin před koncem aukce muže příkazce /kupující/ požádat o zvýšení maximálního příhozu o 10%, aniž by musel navýšit jistinu. Zvýšenou cenu příkazník zahrne do vyúčtování plateb a příkazce /kupující/ je povinen rozdíl uhradit nejpozději v den převzetí zbraně.

V případě úspěšné aukce či dražby (výhry) zaplatí příkazník prodávajícímu kupní cenu zbraně a náklady na vnitrostátní dopravu a sdělí mu adresu vývozce v dané zemi, kam bude zbraň doručována.  Současně průběžně informuje příkazce /kupujícího/ o stavu transakce.

Po dokončení aukce či dražby a zaplacení prodávajícímu zašle příkazník příkazci /kupujícímu/ vyúčtování plateb, doloženou výpisy z účtu. Nevyčerpané finanční prostředky vrací na účet kupujícího.

Zbraň se pro účely dovozu z dané země do ČR stává majetkem příkazníka, který je majitelem zbrojní licence č. ZL003309.

 

 1. 3) V případě zajištění dovozu zbraně, kterou již vlastní příkazce /kupující/

Příkazce /kupující/ do objednávky uvede kontakt na prodávajícího, předmět koupě, případně jiné podmínky, které jsou důležité pro realizaci úspěšného dovozu zbraně. Současně informuje prodávajícího, že bude doručovat zbraň v rámci své země společnosti či osobě, jejíž jméno a adresu mu sdělí příkazník a že zbraň přechází do vlastnictví příkazníka, případně požaduje vystavení prodejního dokladu na příkazníka a příkazník k tomuto poskytuje nezbytnou součinnost, např. překlady.

Příkazce /kupující/ objednávkou současně převádí vlastnická práva na příkazníka.

Příkazník potvrdí objednávku a současně tímto bere na vědomí, že se stává vlastníkem zbraně.

Příkazník zašle prodávajícímu kontakt na společnost či osobu vývozce a požádá ho o doručení zbraně.

 

Po započetí plnění této smlouvy, tedy nákupu a dovozu zbraně nebo dovozu zbraně, nelze tento proces z pokynu kupujícího zastavit a musí být dokončen. 

 

IX.

Předání zbraně

Poté, co je zbraň fyzicky v ČR a je řádně přihlášená, zašle příkazník příkazci /kupujícímu/ fakturu za službu dovoz zbraně nebo dovoz a nákup zbraně a současně vyzve příkazce /kupujícího/ k převzetí zbraně.

Předání zbraně je možné osobně na provozovně příkazníka na adrese Guns4U, spol. s r.o., Hlinky 138/27, 603 00 Brno nebo příkazce /kupující/ může využít službu G4U Express, licencovaná přeprava zbraní, která je zpoplatněna dle ceníku služeb.

Zbraň předá příkazník pouze držiteli zbrojního průkazu s příslušným povolením k nabytí a držení zbraně.

Pokud příkazce /kupující/ zaplatil kupní cenu za zbraň, stává se převzetím zbraně současně i vlastníkem zbraně a tato smlouva slouží i jako převodní smlouva. V tomto případě příkazník jakožto předávající převádí vlastnictví bezúplatně.

 

X.

Práva a povinnosti smluvních stran

 

Příkazník:

 1. a) vyvine maximální úsilí k úspěšnému naplnění předmětu smlouvy a koná tak v dobré víře, za využití předchozích zkušeností s dovozem a nákupem zbraní,
 2. b) má právo odmítnout plnění smlouvy, nebo její části, pokud se zdá, že zbraň není schopná střelby, nebo pokud se dá předpokládat, že prodávající nedostojí svým závazkům, nebo se dá předpokládat, že zbraň nepůjde v ČR přihlásit bez dodatečných nákladů, které kupující neodsouhlasil,
 3. c) neposkytuje záruku na dodané zboží a ani nenese odpovědnost za stav zbraně a případného příslušenství, ani jinak neručí za její původ,
 4. d) se zavazuje předat kupujícímu zbraň včetně veškerého příslušenství v množství a stavu v jakém je dostal od prodávajícího prostřednictvím společnosti či osoby dovozce do ČR a nic si neponechá,
 5. e) nenese odpovědnost za situaci, kdy prodejce nezašle vše, co uvedl při prodeji – v tomto případě příkazník poskytne příkazci /kupujícímu/ součinnost pro případnou reklamaci dodaného množství,
 6. f) se zavazuje, po přihlášení zbraně převést bezúplatně vlastnické právo ke zbrani na kupujícího nejpozději v den převzetí zbraně (toto nevylučuje nárok příkazníka na úhradu nákladů dle této smlouvy).

 

Příkazce /kupující/:

 • - je povinen poskytnout nezbytnou součinnost pro úspěšné plnění smlouvy, zejména se jedná o předání všech dostupných informací, která mají vliv na plnění smlouvy,
 • - pro účely dovozu zbraně převede vlastnické právo ke zbrani na příkazníka,
 • - dovezenou zbraň si kupující vyzvedne do 30 dnů po doručení výzvy k vyzvednutí zbraně,
 • - zavazuje se uhradit všechny dohodnuté náklady ve lhůtách uvedených ve smlouvě.

 

XI.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem potvrzení objednávky ze strany příkazníka a končí dohodou smluvních stran, nebo předáním zbraně dle této smlouvy.

Účastníci po přečtení této smlouvy výslovně prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle.

 

 

V Brně dne 29.02.2023

Zpět do obchodu